Ayat Aktif dan Pasif - Definisi, Karakteristik, dan Contoh

contoh ayat aktif

Contoh ayat aktif ialah Rina menabung di bank, ibu memasak di dapur bersama kakaknya, Tina membuat kerja rumah matematik, dan sebagainya.

Semasa guru bertanya mengenai contoh ayat aktif dan pasif di hadapan kelas, bolehkah anda menjawab soalan dengan betul?

Sekiranya tidak, anda mesti membaca artikel ini dengan teliti.

Ini kerana ayat aktif dan pasif dalam bahasa Dunia mempunyai corak khas dan cenderung berbeza jika dibandingkan dengan ayat dalam bahasa asing yang lain.

Definisi, Karakteristik, dan Contoh Ayat Aktif

Suara aktif adalah ayat dengan subjek sebagai pelakon acara atau pekerjaan. Ciri-ciri ayat ini merangkumi:

 • Berimbuhan predikat udara - atau saya -.

  Contohnya, predikatnya adalah bertahan dan berbelanja .

 • Predikat yang tidak mendapat imbuhan (usang).

  Contohnya, mandi predikat , makan , tinggal , dan tidur .

Contoh suara aktif adalah memancing Jusuf .

Dalam kalimat ini, Jusuf adalah subjeknya, memancing adalah predikat, dan ikan adalah objeknya.

Dengan suara aktif, subjek (Jusuf) jelas melakukan pekerjaan (memancing). Oleh itu, bolehkah anda menamakan tiga lagi contoh ayat?

contoh ayat aktif

Definisi, Karakteristik, dan Contoh Ayat Pasif

Suara pasif adalah ayat yang mempunyai subjek dengan pekerjaan. Sementara itu, ciri-ciri ayat pasif meliputi:

 • Predikat yang melekat pada, tar -, atau di -.

  Contohnya, dibengkokkan .

 • Predikat digabungkan dengan kata ganti diri (- dia , anda -, dan ku -).

  Contohnya ialah membacanya .

Berdasarkan predikat, ayat pasif berdasarkan predikat juga terbahagi kepada dua:

 1. Predikat sebagai tindakan

  Contoh predikat ayat tindakan pasif adalah membakar .

 2. predikat sebagai keadaan, biasanya predikat berimbuhan hingga akhir .

  Contohnya adalah sejuk .

Baiklah, jika anda sudah mengetahui contoh ayat aktif, bagaimana dengan contoh ayat pasif?

Baca juga: Prosedur Menulis Ijazah dan Contoh yang Betul

Secara sederhana, contoh ayat pasif adalahJusuf memikat ikan .

Ikan adalah subjek, yang diprovokasi oleh adalah predikat, dan Jusuf adalah objeknya. Dalam kes ini, subjek (ikan) dikenakan tajuk atau menjadi bahan yang membuat kerja.

Hubungan Antara Kalimat Aktif dan Pasif

Kalimat aktif dan pasif boleh dikatakan berkaitan, di mana kedua-dua jenis ayat tersebut boleh diubah menjadi bentuk yang berbeza.

Contohnya, memancing Jusuf (ayat aktif) boleh ditukar menjadi ikan yang dipancing oleh Jusuf (suara pasif).

Ini bermaksud bahawa suara aktif dapat diubah menjadi suara pasif dan sebaliknya.

Kalimat sedemikian dikenali sebagai ayat aktif transitif atau ayat pasif transitif. Suara aktif transitif boleh dibahagikan kepada:

 • Ayat aktif, transitif yang mempunyai objek, tetapi tidak mempunyai pelengkap
 • Suara aktif dwitransitif yang mempunyai objek dan pelengkap.

Namun, tidak semua ayat dapat ditukar menjadi ayat aktif atau pasif, dan sebaliknya. Ayat seperti itu disebut ayat aktif intransitif atau ayat pasif intransitif.

Ayat intranitif disebabkan oleh ketiadaan objek atau pelengkap. Oleh itu, bolehkah anda menyebut contoh ayat yang dimaksudkan?

Contoh ayat aktif intransitif adalah memancing Jusuf setiap hari . Dalam kalimat ini, Jusuf adalah pokoknya , memancing adalah predikat, dan setiap hari adalah keterangan.

Sementara itu, kalimat pasif intansitusif dicontohkan oleh pancing yang dipinjam . Pancing adalah subjek dan dipinjam adalah predikat. Kedua-dua contoh intransitif tidak boleh ditukar menjadi ayat yang berlawanan.

Ini adalah tinjauan makna, ciri, contoh, dan hubungan antara ayat aktif dan pasif.

Dengan mempelajari kedua-dua ayat ini, ini bermaksud bahawa anda berusaha untuk menyukai bahasa Dunia.

Oleh itu, buktikan bahawa anda sangat menyukai bahasa anda dengan menguasai ayat-ayat yang dimaksudkan. Kemudian, berikan contoh ayat aktif dan pasif yang lain.