Definisi Hak Asasi Manusia: Definisi Pakar, Ciri dan Contohnya

memahami ham

Pengertian hak asasi manusia atau hak asasi manusia adalah konsep undang-undang dan normatif yang menyatakan bahawa setiap manusia mempunyai hak yang wujud.

Setiap manusia di dunia ini mempunyai hak dan kewajiban yang harus dilaksanakan. Dengan perkembangan zaman, istilah hak asasi manusia (HAM) muncul. Hak adalah hak milik atau hak milik, hak adalah asas.

Oleh itu, hak asasi manusia adalah asas dan terpenting dan mesti dimiliki oleh manusia sebagai bentuk pembelaan terhadap kewujudan hak asasi manusia itu sendiri.

Berikut ini adalah gambaran umum mengenai definisi hak asasi manusia, ciri dan contoh hak asasi manusia, bersama dengan pemahaman lain.

Definisi HAM (Hak Asasi Manusia)

memahami ham

Hak asasi manusia (HAM) adalah konsep undang-undang dan normatif yang menyatakan bahawa setiap manusia mempunyai hak yang wujud. Hak asasi manusia berlaku bila-bila masa, di mana sahaja dan kepada sesiapa sahaja.

Di sebuah negara, hak asasi setiap warga negara dilindungi sebagai kewajiban negara untuk menghormati, melindungi dan memenuhi hak asasi manusia dari semua rakyat.

Definisi Hak Asasi Manusia Menurut Pakar

Terdapat beberapa tokoh yang mengulas mengenai konsep hak asasi manusia, termasuk yang berikut:

1. Jhon Locke

John Locke menyatakan bahawa hak asasi manusia adalah hak yang secara langsung diberikan oleh Tuhan kepada manusia sebagai hak semula jadi. Oleh itu tidak ada kekuatan di dunia ini yang dapat mencabutnya. Hak asasi manusia adalah asas dan suci.

2. Jan Materson

Definisi hak asasi manusia menurut Jan Materson adalah hak yang ada pada setiap manusia tanpa yang mustahil bagi manusia untuk hidup sebagai manusia.

3. Miriam Budiarjo

Hak asasi manusia adalah hak yang dilahirkan oleh setiap orang di dunia. Hak bersifat universal, kerana hak dimiliki tanpa perbezaan. Sama ada bangsa, jantina, budaya, etnik dan agama.

4. Prof. Koentjoro Poerbopranoto

Menurut Prof. Koentjoro Poerbopranoto, hak asasi manusia adalah hak asasi. Hak yang dimiliki oleh manusia sesuai dengan sifatnya yang pada dasarnya tidak dapat dipisahkan sehingga ia suci.

5. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999

Hak asasi manusia (HAM) adalah hak yang ada pada manusia sebagai makhluk Tuhan yang Maha Kuasa. Hak ini adalah hadiah yang mesti dilindungi dan dihormati oleh setiap manusia.

Ciri-ciri Hak Asasi Manusia

memahami ham

Hak asasi manusia mempunyai beberapa ciri utama yang menentukan makna hak asasi manusia itu sendiri. Berikut ini adalah penjelasan mengenai ciri-ciri hak asasi manusia yang merangkumi hakiki, universal, kekal dan utuh.

1. Intrinsik

Hak asasi manusia sangat penting, yang bermaksud bahawa hak asasi manusia adalah hak yang dimiliki manusia sejak lahir, walaupun masih dalam kandungan. Ini dapat ditafsirkan bahawa hak asasi manusia adalah sifat yang telah diberikan oleh Tuhan kepada manusia.

Baca juga: Jenis Kitaran Air (+ Gambaran Lengkap dan Penjelasan)

Walau bagaimanapun, hak asasi manusia wujud sepanjang kehidupan manusia. Sekiranya hak asasi manusia dihapuskan, maka manusia itu sendiri mesti dihapuskan.

2. Sejagat

Ciri-ciri hak asasi seterusnya adalah universal, yang bermaksud bahawa kewujudan hak asasi manusia berlaku untuk setiap manusia di sebuah negara tanpa pengecualian.

Hak asasi manusia tidak dibatasi oleh tempat, ruang dan masa. Oleh itu, di mana sahaja manusia berada, hak asasi manusia mesti dihormati dan dijunjung tinggi.

Hak asasi manusia juga bersifat universal, yang bermaksud menegakkan setiap hak asasi manusia tanpa mengira kedudukan, agama, bangsa, umur, etnik dan sebagainya. Manusia mempunyai hak untuk hidup dan mempunyai hak yang sama dengan manusia lain.

3. Betulkan

Memiliki watak tetap bermaksud hak asasi manusia akan terus wujud dan wujud dalam diri manusia. Oleh kerana makna hak asasi manusia adalah pemberian dari Tuhan kepada manusia, kewujudan hak asasi manusia itulah yang membezakan manusia daripada makhluk hidup yang lain.

Kewujudan hak asasi manusia tidak dapat dihapuskan, diambil secara sepihak kerana hak asasi manusia akan terus ada pada manusia.

4. Keseluruhan

Ciri utama hak asasi manusia seterusnya adalah bahawa ia utuh. Ini bermaksud bahawa hak asasi manusia tidak dapat dikongsi bersama di antara manusia. Setiap orang mempunyai hak lengkap seperti hak untuk hidup, hak sivil, hak pendidikan, hak politik, dan hak lain.

Contoh HAM

Terdapat banyak contoh hak asasi manusia yang wujud dalam diri setiap orang sebagai manusia. Berikut adalah beberapa contoh hak asasi manusia.

1. Hak Asasi Manusia Peribadi

Ini adalah hak yang berkaitan dengan kehidupan peribadi setiap orang.

Berikut adalah contoh hak peribadi yang ada pada setiap manusia:

 • Hak untuk kebebasan bersuara.
 • Kebebasan dalam organisasi.
 • Hak untuk mengamalkan dan memeluk agama.
 • Kebebasan untuk melancong, melawat dan berpindah tempat.
 • Hak untuk tidak dipaksa dan diseksa.
 • Hak untuk hidup, berkelakuan, tumbuh dan berkembang.

2. Hak Politik

Hak asasi politik adalah hak yang dimiliki seseorang dalam bidang politik.

Berikut adalah contoh hak asasi manusia dalam bidang politik:

 • Hak untuk memilih dalam pilihan raya, misalnya pemilihan presiden.
 • Menubuhkan parti politik.
 • Hak untuk dipilih dalam pilihan raya, misalnya pemilihan ketua rumah tangga.
 • Dilantik dalam jawatan pemerintah
 • Kebebasan dalam aktiviti pemerintahan.
 • Hak untuk memberikan cadangan atau pendapat dalam bentuk cadangan petisyen.

3. Hak Kehakiman (Hak Prosedur)

Adalah hak untuk mendapatkan perlakuan yang sama dalam proses mahkamah.

Berikut adalah hak asasi manusia dalam keadilan:

 • Enggan dicari tanpa waran dicari.
 • Hak untuk mendapatkan perkara yang sama dalam proses undang-undang yang sedang berjalan, baik itu penyiasatan, pencarian, penangkapan dan penahanan
 • Dapatkan pembelaan dari segi undang-undang.
 • Dapatkan kepastian undang-undang.
 • Dapatkan perlakuan yang adil dalam undang-undang

4. Hak Sosio-Budaya

Manusia dilahirkan sebagai makhluk sosial dalam masyarakat. Dalam kehidupan dalam masyarakat, setiap manusia mempunyai hak yang berkaitan dengan masyarakat.

Berikut adalah contoh hak asasi manusia dalam bidang sosio-budaya:

 • Dapatkan pendidikan yang sewajarnya.
 • Kembangkan bakat dan minat.
 • Dapatkan jaminan sosial
 • Hak untuk berkomunikasi
 • Hak untuk memilih, menentukan pendidikan.

5. Hak Kesaksamaan Undang-undang

Setiap masyarakat mempunyai hak yang sama dalam undang-undang dan pemerintahan.

Berikut adalah contoh hak asasi manusia yang berkaitan dengan undang-undang:

 • Hak yang sama dalam proses sewajarnya.
 • Dapatkan perlindungan dan perkhidmatan undang-undang.
 • Hak di bawah undang-undang yang adil atau sama rata.
 • Hak untuk mendapatkan dan memiliki pembelaan yang sah di mahkamah.
Baca juga: Contoh Laporan Prakata, Kertas, Tesis dan Banyak Lagi (LENGKAP)

6. Hak Ekonomi (Hak Harta)

Hak asasi manusia yang berkaitan dengan ekonomi bermaksud bahawa setiap manusia mempunyai hak untuk menjalankan kegiatan ekonomi dalam bentuk membeli, menjual dan menggunakan sesuatu yang mempunyai daya jual.

Berikut adalah contoh hak asasi manusia ekonomi:

 • Kebebasan dalam membeli sesuatu.
 • Kebebasan untuk masuk dan memasuki perjanjian kontrak.
 • Mempunyai pekerjaan yang layak.
 • Kebebasan melakukan transaksi.
 • Hak untuk memiliki sesuatu.
 • Hak untuk menikmati sumber semula jadi.

Undang-Undang yang Mengatur Hak Asasi Manusia

Hal-hal mengenai hak asasi manusia telah diatur oleh undang-undang di setiap negara. Di Dunia, undang-undang berikut dijadikan landasan dalam hal hak asasi manusia.

1. Artikel 28 A: mengatur hak untuk hidup

Setiap orang mempunyai hak untuk hidup dan berhak untuk mempertahankan hidup dan kehidupannya.

2. Artikel 28 B: mengatur hak untuk memiliki keluarga

(1) Setiap orang berhak membentuk keluarga dan meneruskan keturunan melalui pernikahan yang sah.

(2) Setiap anak memiliki hak untuk hidup, tumbuh dan berkembang dan memiliki hak untuk melindungi dari keganasan dan diskriminasi.

3. Artikel 28 C: mengatur hak untuk memperoleh

(1) Setiap orang berhak untuk mengembangkan dirinya melalui pemenuhan kebutuhan dasarnya, hak untuk pendidikan dan mendapat manfaat dari sains dan teknologi, seni dan budaya, untuk meningkatkan kualitas hidupnya dan demi kesejahteraan umat manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk mempromosikan dirinya dalam perjuangan kolektif untuk haknya untuk membangun masyarakat, bangsa dan negaranya.

4. Artikel 28 D: mengatur hak kebebasan beragama

(1) Setiap orang berhak atas pengakuan, jaminan, perlindungan dan kepastian hukum serta perlakuan yang sama di hadapan undang-undang.

(2) Setiap orang berhak bekerja dan menerima pampasan dan perlakuan yang adil dan tepat dalam hubungan kerja.

(3) Setiap warganegara berhak mendapat peluang yang sama dalam pemerintahan

(4) Setiap orang berhak mendapatkan status kewarganegaraan.

5. Perkara 28 E: mengatur kebebasan beragama

(1) Setiap orang bebas memeluk agama dan ibadah sesuai dengan agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, dan berhak untuk kembali.

(2) Setiap orang yang memiliki kebebasan untuk mempercayai kepercayaan mereka, menyatakan pemikiran dan sikap mereka, sesuai dengan hati nurani mereka.

6. Artikel 28 F: mengatur hak untuk komunikasi dan maklumat

Setiap orang berhak untuk berkomunikasi dan mendapatkan maklumat untuk mengembangkan persekitaran peribadi dan sosial mereka, dan hak untuk mencari, memperoleh, memiliki, menyimpan, memproses dan menyampaikan maklumat menggunakan semua saluran yang ada.

7. Artikel 28 G: mengatur kesejahteraan dan keselamatan sosial

(1) Setiap orang memiliki hak untuk melindungi dirinya sendiri, keluarganya, kehormatan, martabat dan harta benda di bawah kendalinya, serta perasaan aman dan perlindungan dari ancaman ketakutan untuk melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang merupakan hak asasi manusia.

(2) Setiap orang berhak untuk bebas dari siksaan dan perlakuan yang menjatuhkan maruah manusia dan berhak mendapatkan suaka politik dari negara lain.


Ini adalah penjelasan mengenai definisi hak asasi manusia menurut pakar, ciri dan contohnya. Semoga bermanfaat!

5 bintang / 5 bintang ( 1 suara)