Contoh Laporan Kata Pengantar, Kertas, Tesis dan Banyak Lagi (PENUH)

Contoh kata pengantar untuk laporan penuh

Contoh laporan pendahuluan, sama ada laporan kerja praktikal, lawatan sambil belajar, atau contoh makalah pengenalan, tesis dan tesis akan dijelaskan dalam artikel ini.

Kata pengantar adalah halaman yang mengandungi kata-kata pengarang setelah selesai penulisan makalah yang telah dibuat, sama ada mengenai kesyukuran, rasa syukur, tujuan dan faedah penulisan serta kritikan dan cadangan yang membina.

Bukan hanya itu, biasanya kata pendahuluan mengandungi penjelasan mengenai ayat dan harapan yang berkaitan dengan tema dan kandungan dalam makalah yang ditulis oleh pengarangnya sendiri.

Struktur Kata Pengantar

Contoh kata pengantar mempunyai beberapa struktur yang perlu anda ketahui, iaitu:

 • Pembukaan
 • Kandungan
 • Penutup

Pembukaan

Bahagian awal kata pengantar mengandungi penulis ucapan terima kasih atau penyelesaian pasukan penggubal tulisan.

Di Dunia, biasanya pembukaan ini berisi ucapan terima kasih kepada Tuhan Yang Maha Esa dan tentu saja disesuaikan dengan setiap agama.

Kemudian setelah mengucapkan terima kasih, biasanya diikuti dengan ucapan terima kasih kepada mereka yang telah membantu dalam proses penyusunan laporan ini.

Kandungan

Dalam bahagian ini, keterangan mengenai kandungan kertas yang anda tulis ditulis. Biasanya, dimulakan dengan menyebut tajuk karya, kemudian menerangkan sedikit mengenai perbincangan dan bagaimana pengarang menulis kandungan makalah / laporan.

Seboleh mungkin jangan terlalu terperinci dalam menulis kandungan bahagian ini, kerana pengenalan anda hanya akan terlalu lama. Cukup untuk menjelaskan sedikit tentang kandungan kertas anda sehingga pembaca mendapat sedikit pandangan mengenai kertas / laporan yang anda buat.

Penutup

Bahagian penutup mengandungi permintaan maaf dan harapan dari pengarang.

Baiklah, permintaan maaf ini lebih menarik perhatian pembaca sekiranya beberapa kesalahan kerja bertulis anda ditemui kemudian. Kerana tentu saja, menulis seseorang tidak akan sempurna dan tentunya mempunyai kekurangan.

Contoh Kertas Pendahuluan Sejarah

Kami bersyukur dengan kehadiran Tuhan Yang Maha Esa. Siapa yang telah menganugerahkan bimbingannya dan memberi kami peluang untuk melengkapkan laporan PKL (Amalan Kerja Lapangan) yang kami buat.

Laporan ini disiapkan untuk memenuhi salah satu syarat dalam menyelesaikan PKL (Job Training) untuk Pelajar dari Fakulti Ekonomi, Universitas Padjajaran, Bandung.

Amalan kerja ini adalah usaha untuk menjalin kerjasama yang baik dalam bidang ekonomi kelas menengah dengan mengetahui penyata kewangan sebuah syarikat di Bandung. Dan kami berharap agar karya praktikal ini dapat memberi banyak faedah kepada kami pelajar dan juga para pembaca.

Pada kesempatan ini, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada pihak yang berkaitan dengan peniaga jalanan. yang telah memberikan sokongan moral. Dan juga panduan mengenai kami. Kami mengucapkan terima kasih kepada:

1. Encik Dr. Dani Rutiandi M. Si, selaku ketua STIE.

2. Encik Dian Rahman SE sebagai penyelia

3. Cik Marnie Lestari, yang telah membimbing penulis semasa membuat penyelidikan di PT Sinar Cempaka

4. Pekerja dan kakitangan yang bertugas di PT Sinar Cempaka

5. Ibu bapa dan rakan-rakan kita yang menyokong proses penjual jalan sehingga selesai.

Komposisi laporan PKL ini telah dibuat sebaik mungkin, tetapi tentunya masih banyak kekurangan. Oleh itu, sekiranya terdapat kritikan atau cadangan yang membina untuk penulis, penulis dengan senang hati akan menerimanya.

Bandung, 9 Februari 2020

Pengarang

Contoh kertas pengenalan 1

Contoh kata pengantar bagi kertas

Contoh Laporan Industri Lawatan Kata Pengantar

Alhamdulillah, kami mengucapkan ribuan terima kasih atas kehadiran Allah SWT. Sehingga penulis menyelesaikan laporan lawatan Industri ke PT Yakult Persada tepat pada waktunya.

Salah satu tujuan penulis dalam menulis laporan lawatan industri ini adalah sebagai dokumentasi dan juga bentuk penilaian aktiviti lawatan industri. Laporan yang dibuat oleh penulis adalah berdasarkan data yang sah yang telah dikumpulkan dalam pelbagai kaedah.

Penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada beberapa pihak yang menyokong proses penyusunan laporan ini. Itu dia :

1. Tuan Marjinan Saprudin S. Pd, M. Pd, selaku Pengetua SMKN 13 Bandung yang telah membenarkan penulis membuat lawatan industri.

2. Guru, SMKN 13, yang telah membimbing penulis semasa lawatan.

3. Ibu bapa penulis adalah penyokong utama semua aktiviti yang dilakukan oleh pengarang.

Baca juga: Apa maksud Wish You All the Best? Penjelasan Ringkas dan Jelas

Penulis menyedari ketidaksempurnaan penyediaan laporan aktiviti lawatan industri ini. namun penulis tetap berharap laporan ini dapat memberi manfaat kepada pembaca. Demi kemajuan penulis, penulis juga mengharapkan input dalam bentuk kritikan atau cadangan berguna. terima kasih.

Bandung, 8 Januari 2020

Pengarang

Contoh pengenalan ringkas

Contoh pengenalan ringkas

Contoh Prakata untuk Laporan Magang

Kami bersyukur dan berkat kepada Allah SWT atas limpah kurnia-Nya. Untuk tamatnya magang di PT. Cawangan Mandiri Bank World Bandung.

Laporan ini dibuat untuk memenuhi syarat untuk kursus praktik kerja perniagaan di fakulti ekonomi jabatan perakaunan Universiti Dunia. Tujuan membuat laporan perantisan ini adalah untuk melaporkan segala yang berkaitan dengan dunia pekerjaan di PT. Cawangan Mandiri Bank World Bandung.

Dalam menyiapkan laporan magang ini, tentu saja tidak lepas dari arahan dan bimbingan dari pelbagai pihak. Oleh itu penulis ingin menghormati dan mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Pihak yang terlibat merangkumi perkara berikut:

1. Semua pensyarah di Fakulti Ekonomi telah memberikan banyak maklumat.

2. Encik Dadang Nurzaman sebagai ketua PT Mandiri Bank World.

3. Pekerja dan pekerja PT Mandiri Bankk World yang dengan ikhlas memberi arahan kepada penulis semasa magang penulis di syarikat tersebut.

4. Ibu bapa dan rakan-rakan penulis mengucapkan terima kasih banyak atas sokongan anda.

Kerana kebaikan semua pihak yang telah dinyatakan oleh penulis, penulis dapat menyelesaikan laporan magang ini dengan sebaik mungkin. Laporan magang ini jauh dari sempurna, tetapi penulis berusaha sedaya upaya. Sekali lagi, terima kasih. Semoga laporan ini bermanfaat untuk kita semua.

Bandung, 22 Disember 2019

Pengarang

Contoh Pengenalan Laporan Praktikum Fizik

Puji kehadiran Allah SWT yang hingga kini masih memberi kita nikmat iman dan kesihatan, sehingga saya diberi kesempatan luar biasa ini, yaitu kesempatan untuk melengkapkan laporan eksperimental yang bertajuk "Penggunaan Hukum Cairan dalam Sistem Pengairan Pertanian" tepat pada waktunya.

Shalawat dan salam jangan lupa untuk selalu memberikan kepada nabi Gung kita, yaitu Nabi Muhammad SAW yang telah menyampaikan janji Allah SWT kepada kita semua, yang merupakan petunjuk yang paling tepat, iaitu Syariah Islam yang sempurna dan merupakan satu-satunya hadiah terbesar untuk seluruh alam semesta.

Penyediaan laporan eksperimen ini bertujuan untuk dapat mencari formula tepat yang diperlukan untuk sistem air moden sekarang dan untuk mengetahui faktor apa yang mempengaruhi sistem pengairan moden sehingga kemudian dapat dimaksimumkan.

Dalam menjalankan eksperimen ini, tentu ada banyak halangan yang dirasakan oleh penulis, oleh itu, kami berterima kasih kepada beberapa pihak, terutama guru fizik kami yang telah membantu memupuk dan menyokong kami dalam mengatasi beberapa halangan yang kami ada.

Selain itu, kami juga menyedari bahawa dalam laporan eksperimen kami terdapat banyak kekurangan dan jauh dari sempurna. Oleh itu, kami sangat mengharapkan kritikan dan cadangan agar kami dapat menyemaknya dan menulisnya pada masa akan datang, kerana sekali lagi kami menyedari bahawa tidak ada yang sempurna tanpa cadangan yang membina. Dan semoga laporan percubaan ini dapat memberikan faedah.

Kediri, 18 Mei 2018

Penyusun

Contoh Pendahuluan Lawatan Kajian

Puji dan puji kesyukuran, kita sentiasa mendoakan kehadiran Allah SWT yang telah memberikan nikmat dan kurniaan-Nya kepada kita semua agar laporan lawatan sambil belajar dengan tema Pulau Pesona Indah Lombok dapat disiapkan mengikut rancangan dan waktu yang disasarkan.

Kami sengaja menyusun laporan yang berkaitan dengan lawatan sambil belajar yang pendek dan sederhana ini untuk memenuhi tugas pelajaran Bahasa Dunia oleh guru kami yang bernama Puan Siti Sofiyah, M.Hum. Laporan berkenaan lawatan sambil belajar tentu tidak akan disiapkan tanpa bantuan dan sokongan pelbagai pihak. Oleh itu, kami ingin mengucapkan terima kasih yang mendalam kepada:

 1. Allah SWT telah memberi kita kekuatan dan keberkatan-Nya, bermula dari siri lawatan belajar hingga pembuatan laporan ini hingga selesai.
 2. Suherman pernah menjadi pengetua SMA Negeri 5 Kediri yang telah mendorong dan menyokong lawatan sambil belajar kami.
 3. Semua guru sekolah menengah yang menemani dan memberikan pengetahuan kepada kami supaya kami dapat memahami apa yang dibenarkan dan yang tidak.
 4. Kedua ibu bapa yang selalu memberikan doa dan sokongan baik dari segi moral dan material kepada anak-anak mereka, sehingga anak-anak mereka dapat pendidikan yang terbaik.
 5. Semua rakan dari SMA Negeri 5 Kediri serta semua pihak lain yang pastinya tidak dapat kita sebutkan satu persatu yang juga menyokong kita dan memberikan motivasi dan sokongan kepada kita.
Baca juga: Demokrasi: Definisi, Sejarah dan Jenis [PENUH]

Sudah tentu tidak ada gading yang tidak retak. Begitu juga dengan laporan lawatan sambil belajar kami. Dengan penuh kepenatan, penulis menyedari bahawa laporan ini masih jauh dari kesempurnaan walaupun telah dilakukan oleh banyak orang. Oleh itu, kami sangat mengharapkan segala bentuk kritikan dan cadangan bermanfaat dan tentunya kami akan menerima dengan senang hati. Dengan begitu, ia akan menjadi pelajaran berharga bagi kita untuk dapat menulis laporan yang lebih baik pada masa akan datang.

Semoga laporan lawatan sambil belajar ini dapat memberi manfaat kepada semua pembaca dan dapat membantu meningkatkan martabat Bangsa Sedunia.

Lombok, 13 Jun 2018

Kumpulan 5

Contoh kata pengantar kepada laporan KKN

Segala puji syukur, semoga kehadiran Allah SWT yang sentiasa memberikan kerohanian dan bimbingan-Nya kepada kita semua agar Kuliah Kerja Sebenar (KKN) dan pembuatan laporan dapat berjalan dengan lancar tanpa halangan. Dengan pertolongan-Nya, laporan ini disiapkan tepat pada waktunya.

Kami mengucapkan salam kepada Nabi Muhammad SAW yang telah memberikan teladan terbaik bagi umatnya sehingga dia dapat meniru kegigihan dan kesungguhannya dalam berjuang.

Pada kesempatan ini, kami tidak lupa mengucapkan ribuan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu menjayakan Program Khidmat Masyarakat dan penulisan laporan, termasuk:

 1. Dr. H Syamsuddin, M.Ag sebagai rektor Universiti Merdeka Surabaya.
 2. Dr. H. Ahmad Baidowi sebagai Dekan Fakulti Tarbiyah dan Latihan Guru
 3. Dr. Suheiri sebagai ketua jabatan pendidikan matematik yang telah memberikan sokongan kepada kami selama ini
 4. Encik Ahmadi, M. Pd pernah menjadi penyelia Kumpulan 4 KKN
 5. Penduduk kampung Sukamaju yang mengambil bahagian secara aktif dalam semua agenda kami.
 6. Seluruh pemerintahan Sukamaju desai membimbing kita.
 7. Semua pihak yang telah membantu menjayakan agenda KKN 2018 sehingga penyusunan laporan KKN ini

Semua laporan Aktiviti KKN disusun berdasarkan apa yang telah kami lakukan sepanjang tempoh KKN di Desa Sukamaju selama 50 hari. Kuliah Karya Sebenar ini adalah sebahagian dari pelaksanaan Tri Darma Perguruan Tinggi. Aktiviti ini adalah salah satu syarat kelulusan bagi pelajar sarjana. Ini telah ditentukan oleh para akademik dan mesti diikuti oleh semua pelajar.

Dalam menyusun dan merancang laporan ini, kami sedar sepenuhnya bahawa laporan ini mempunyai banyak kekurangan. Oleh itu, kami menantikan pelbagai bentuk kritikan dan cadangan yang membina. Semoga laporan ini sangat berguna untuk pembaca.

Surabaya, 12 Jun 2018

Contoh laporan penyelidikan pendahuluan

Puji para pengarang Tuhan Yang Maha Kuasa atas anugerahnya yang melimpah dalam penyusunan laporan penyelidikan ini. Laporan penyelidikan ini adalah syarat wajib dalam menyelesaikan tugasan kursus.

Terdapat kebanggaan sekiranya aktiviti penyelidikan ini dapat diselesaikan dengan hasil yang baik. Dengan keterbatasan penulis dalam membuat penyelidikan, terdapat banyak halangan yang dihadapi oleh pengarang di lapangan. Dan sekiranya penyelidikan ini dapat diselesaikan pada akhirnya, ini adalah kerana pertolongan dan sokongan banyak pihak yang berkaitan.

Untuk itu, penulis ingin mengucapkan terima kasih kepada semua pihak yang telah membantu. Antaranya:

1. Dr. Baidan Mukmin sebagai penyelia yang telah mengambil banyak masa untuk membimbing penulis.

2. Encik Gilang Karta sebagai penyelia semasa menjalankan aktiviti penyelidikan ini.

3. Ibu bapa yang sentiasa menyokong dan memberi semangat pada setiap masa.

Tidak ada apa-apa yang dapat diberikan pengarang selain doa ikhlas dan terima kasih kepada para penyokong. Tetapi jangan lupa untuk menggunakan input yang berguna seperti cadangan atau kritikan dari pembaca, yang diharapkan oleh pengarang. Penulis sangat berharap agar laporan penyelidikan ini dapat bermanfaat bagi sesiapa sahaja yang membaca dan menambahkan pengetahuan kepada kita semua.

Bandung, 15 April 2017

Pengarang


Sumber: Wikipedia | TheGorbalsla | Titikdua.net

5 bintang / 5 bintang ( 1 suara)