Penilaian: Definisi, Tujuan, Fungsi, dan Tahap

penilaian adalah

Penilaian adalah pengukuran dan peningkatan aktiviti, seperti membandingkan hasil aktiviti dan menganalisisnya.

Penilaian sering dilakukan di organisasi, syarikat, atau komuniti tertentu setelah menjalankan aktiviti untuk meningkatkan kualiti dan kualiti.

Berikut ini adalah gambaran keseluruhan penilaian termasuk definisi, tujuan, fungsi, dan tahap.

Definisi Penilaian

penilaian adalah

Gagasan penilaian dapat dijelaskan dalam bahasa atau secara harfiah. Dalam bahasa, penilaian berasal dari perkataan Inggeris "evaluasi" yang bermaksud penilaian atau penilaian. Sementara itu, secara harfiah, penilaian adalah proses menentukan nilai untuk sesuatu benda atau objek berdasarkan rujukan tertentu untuk mencapai tujuan tertentu.

Penilaian diadakan untuk mengumpulkan dan menggabungkan data dengan objektif standard yang hendak dicapai sehingga dapat dijadikan asas untuk membuat keputusan.

Dari segi syarikat, penilaian adalah proses mengukur keberkesanan strategi yang dilaksanakan untuk mencapai tujuan syarikat. Hasil penilaian seterusnya akan digunakan sebagai analisis program selanjutnya.

Definisi Penilaian Menurut Pakar

penilaian adalah

Pakar mempunyai beberapa pemahaman teori mengenai penilaian. Terdapat beberapa versi definisi penilaian menurut pakar:

1. Sudjiono

Penilaian adalah penafsiran atau penafsiran yang berasal dari data kuantitatif, menurut pemahamannya sendiri, kuantitatif adalah hasil pengukuran.

2. Stufflebeam et al

Penilaian adalah proses memperoleh, menggambarkan dan memberikan maklumat yang berguna untuk membuat keputusan alternatif. Artinya, penilaian adalah proses, menggambarkan, memperoleh, dan memberikan maklumat yang berguna dan keputusan alternatif.

3. Worthen dan Sanders

Penilaian mencari sesuatu yang berharga. Sesuatu yang bernilai boleh berupa program atau maklumat, pengeluaran dan prosedur alternatif. Penilaian bukanlah perkara baru dalam kehidupan manusia, kerana selalu menemani kehidupan seseorang.

4. Purwanto

Definisi penilaian, secara umum, dapat dikatakan bahawa penugasan nilai kepada kualiti tertentu. Selain itu, penilaian juga dapat dilihat sebagai proses merancang, memperoleh dan memberikan maklumat yang diperlukan untuk membuat keputusan alternatif.

Baca juga: Perubahan Sosial: Definisi, Teori, Contoh, dan Perbincangan

5. Iklan Rooijackers

Definisi penilaian sebagai proses atau usaha dalam menentukan nilai. Secara khusus, penilaian atau penilaian juga didefinisikan sebagai proses penilaian berdasarkan data pengukuran kuantitatif untuk tujuan membuat keputusan.

Tujuan Penilaian

Dalam organisasi, syarikat dan aktiviti struktur lain, aktiviti penilaian diadakan beberapa kali. Ini tidak dapat dipisahkan dari tujuan penilaian itu sendiri.

Berikut adalah beberapa objektif untuk mengadakan aktiviti penilaian:

  1. Mengetahui tahap kefahaman dan penguasaan seseorang dalam perbincangan atau kecekapan.
  2. Mencari kesukaran seseorang dalam suatu aktiviti, sehingga diadakan penilaian untuk menyelesaikan masalah dan kesulitan yang dihadapi dalam suatu aktiviti.
  3. Memahami tahap keberkesanan kaedah, kaedah, atau sumber yang terlibat dalam sesuatu aktiviti.
  4. Penilaian bertindak sebagai maklum balas untuk membuat penambahbaikan terhadap sesuatu aktiviti sehingga dapat dijadikan rujukan dalam aktiviti selanjutnya.

Fungsi Penilaian

Kewujudan laporan akhir tidak dapat dipisahkan dari proses penilaian. Oleh itu, penilaian mempunyai pelbagai fungsi seperti berikut:

1. Fungsi Pengukuran Kejayaan

Mengukur kejayaan sesuatu aktiviti atau program adalah fungsi penilaian yang paling penting. Pengukuran tahap keberhasilan dilakukan pada berbagai komponen, termasuk metode yang digunakan, penggunaan fasilitas, dan pencapaian tujuan.

2. Fungsi pemilihan

Melalui fungsi selektif, kegiatan penilaian dapat digunakan untuk memilih seseorang, metode, atau alat sesuai dengan standar yang telah ditentukan. Contohnya adalah dalam menentukan sama ada seseorang sesuai untuk bekerja, promosi dan sebagainya.

3. Fungsi diagnostik

Penilaian juga boleh digunakan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan seseorang atau alat dalam kecekapan tertentu. Contoh fungsi diagnostik aktiviti penilaian adalah untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan seseorang pelajar dalam subjek yang dipelajarinya.

4. Fungsi penempatan

Proses penilaian berfungsi untuk mengetahui kedudukan terbaik bagi seseorang mengikut kemampuan dan kemampuan mereka. Dengan menilai, pengurusan syarikat dapat menempatkan setiap pekerja pada kedudukan yang paling sesuai sehingga dapat menghasilkan prestasi yang optimum.

Tahap Penilaian

Penilaian mempunyai beberapa peringkat yang perlu diberi perhatian. Hasil akhir penilaian diharapkan dapat digunakan sebagai penambahbaikan suatu peristiwa di masa hadapan. Berikut adalah peringkat penilaian yang perlu dipertimbangkan semasa melakukan penilaian.

Baca juga: Sejarah dan Proses Pembentukan Kepulauan Dunia [PENUH]

1. Apa Yang Dinilai

Hasil akhir aktiviti atau program kerja selalu berkaitan dengan penilaian. Oleh itu, sebelum penilaian, harus jelas perkara penting apa yang perlu dinilai.

2. Merancang Aktiviti Penilaian

Sebagai program kerja, apabila anda ingin menjalankan aktiviti penilaian, lebih baik menentukan reka bentuk aktiviti penilaian terlebih dahulu. Ini akan menjadikan proses penilaian lebih mudah. Di samping mengelakkan perbincangan di luar topik , reka bentuk aktiviti penilaian akan menimbulkan perbincangan yang sengit semasa aktiviti penilaian.

Perkara seperti apa jenis rancangan penilaian yang akan dilakukan, sehingga data apa yang diperlukan, tahap kerja apa yang telah saya lalui, dan siapa yang terlibat, dan apa yang dihasilkan mesti jelas sebelum menjalankan aktiviti penilaian ini.

3. Pengumpulan Data Penilaian

Setelah reka bentuk aktiviti penilaian ditentukan, seterusnya adalah proses mengumpulkan data yang diperlukan semasa aktiviti penilaian. Dengan proses pengumpulan data, proses penilaian akan berjalan dengan lebih cekap dan berkesan.

4. Analisis dan Pemprosesan Data

Sekiranya data yang diperlukan selama proses penilaian telah dikumpulkan, langkah selanjutnya adalah menganalisis data yang telah diterima. Data yang dikumpulkan kemudian diproses dan dikelompokkan sehingga mudah dalam proses analisis sehingga dapat menghasilkan hasil akhir sesuai dengan fakta data. Hasil dari analisis data kemudian dibandingkan dengan jangkaan awal atau rancangan untuk aktiviti.

5. Pelaporan Hasil Penilaian

Sebagai proses terakhir dalam suatu aktiviti, penilaian diakhiri dengan laporan hasil aktiviti penilaian. Ini penting kerana laporan akhir akan digunakan sebagai dokumen oleh pihak yang berminat. Oleh itu, hasil penilaian mesti dikomentari secara bertulis agar dapat digunakan dengan betul.


Oleh itu, penjelasan yang berkaitan dengan penilaian merangkumi definisi, tujuan, fungsi, dan tahap-tahap di dalamnya. Semoga bermanfaat.