Kaedah Penyelidikan: Definisi, Jenis, dan Contohnya

kaedah penyelidikan

Kaedah penyelidikan adalah langkah saintifik untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu. Langkah ilmiah ini mesti dipandu oleh sains untuk tujuan dan penggunaan tertentu.

Terdapat banyak cara penyelidik mencapai kesimpulan fenomena penyelidikan. Ada yang memberikan data berangka, ada yang memetik teori sebelumnya sehingga trend semasa meramalkan.

Semua ini adalah cara yang berbeza yang dilakukan oleh penyelidik yang disebut kaedah penyelidikan. Kaedah ini digunakan secara berkala untuk melaksanakan pekerjaan sehingga tercapai seperti yang diinginkan.

Sebagai contoh, pemerhati sosial ingin mengkaji kesan bencana banjir semula jadi terhadap ekonomi sebuah wilayah.

Pemerhati sosial mesti menentukan jenis kaedah penyelidikan yang sesuai untuk membuat kesimpulan bahawa ada kesan atau tidak bencana kepada masyarakat.

kaedah penyelidikan

Definisi Kaedah Penyelidikan

Kaedah kajian adalah langkah saintifik untuk mendapatkan data untuk tujuan dan kegunaan tertentu.

Prof. Dr. Sugiyono

Berdasarkan pemahaman di atas, dapat difahami bahawa kaedah ini adalah dalam bentuk langkah-langkah ilmiah yang dipandu oleh suatu sains untuk tujuan dan penggunaan tertentu.

Jenis kaedah penyelidikan agak berbeza-beza, bersama dengan penjelasan lengkap.

Jenis Kaedah Penyelidikan

Kaedah penyelidikan mengikut ciri-ciri masalah terdiri daripada yang berikut:

1. Kaedah Sejarah

Kaedah ini membuat penyusunan semula masa lalu yang sistematik dan objektif.

Ini menggambarkan peristiwa masa lalu yang kemudian digunakan untuk menjadi proses pembelajaran masyarakat masa kini.

2. Kaedah Deskriptif

Kaedah ini cuba menggambarkan objek atau subjek sebagaimana adanya, dengan tujuan untuk menerangkan fakta dan ciri objek yang dikaji dengan tepat.  

Penyelidikan deskriptif memerlukan tindakan yang teliti pada setiap komponen penyelidikan untuk menggambarkan subjek atau objek yang dikaji lebih dekat dengan kebenaran.

3. Kaedah Pembangunan

Kaedah ini bertujuan untuk mengkaji corak pertumbuhan atau perubahan dengan masa.

Baca juga: Prosedur Menulis Ijazah dan Contoh yang Betul

4. Kaedah Kes

Kaedah ini bertujuan untuk mengkaji secara komprehensif dan intensif mengenai keadaan semasa dan interaksi persekitaran objek tertentu.

5. Kaedah Korelasi

Kaedah yang bertujuan untuk mengkaji tahap hubungan antara variasi faktor dengan variasi faktor lain adalah berdasarkan pada pekali korelasi.

6. Kaedah Eksperimen

Kaedah yang bertujuan untuk menyelidiki kemungkinan hubungan kausal dengan menjalankan kawalan atau kawalan.

7. Kaedah Penyebab Perbandingan

Kaedah untuk menyiasat kemungkinan hubungan kausal dilakukan dengan memerhatikan data dari faktor penyebab yang disyaki sebagai perbandingan.

8. Kaedah Tindakan

Kaedah yang bertujuan untuk mengembangkan kemahiran baru atau pendekatan baru dan diterapkan dan dinilai.

Kemudian berdasarkan pendekatan penyelidikan, teknik dan proses analisis data, kaedah penyelidikan terbahagi kepada dua, iaitu kuantitatif dan kualitatif.

9. Kaedah Kuantitatif

Kaedah ini sistematik dan menggunakan model matematik.

Penyelidikan kuantitatif boleh berbentuk deskriptif, korelatif, dan asosiatif berdasarkan hubungan antara pemboleh ubah.

Penyelidikan kuantitatif deskriptif biasanya hanya mengukur tahap pemboleh ubah dalam populasi atau sampel, sementara korelasi dan asosiatif melihat hubungan antara dua atau lebih pemboleh ubah.

Sekiranya korelasi kuantitatif hanya menunjukkan hubungan, persatuan berusaha mencari hubungan sebab-akibat antara pemboleh ubah yang berkaitan.

10. Kaedah Kualitatif

Kaedah kajian ini memfokuskan kepada memahami gejala sosial yang berlaku dalam masyarakat.

Penyelidik menggunakan perspektif peserta sebagai gambaran dalam mendapatkan hasil penyelidikan. Penyelidikan kualitatif merangkumi kaedah naratif, fenomenologi,  landasan , etnografi, dan kajian kes.

Contoh Pemilihan Kaedah

Tajuk : KESAN Bencana BANJIR TERHADAP KEADAAN EKONOMI SOSIAL MASYARAKAT DI DAERAH BATU BENAWA, DAERAH HULU SUNGAI TENGAH, KALIMANTAN SELATAN

Oleh : Reni Yunida, Rosalina Kumalawati, Deasy Arisanty Geografi Education, Lambung Mangkurat University, Banjarmasin, Dunia.

Terbitan : JPG (Jurnal Pendidikan Geografi)

Kaedah Penyelidikan :

Kaedah yang digunakan dalam penyelidikan ini adalah deskriptif kuantitatif. Kaedah penyelidikan kuantitatif dapat ditafsirkan sebagai kaedah penyelidikan berdasarkan falsafah positivisme, digunakan untuk meneliti populasi atau sampel tertentu, teknik pengambilan sampel secara umum dilakukan secara rawak, pengumpulan data menggunakan instrumen kajian, analisis data bersifat kuantitatif / statistik untuk menguji hipotesis telah ditentukan (Sugiyono, 2010).

Baca juga: Pemahaman Pemerhatian (Lengkap): Makna, Karakteristik dan Jenis

Populasi dalam kajian ini adalah 1673 orang di daerah banjir di Kabupaten Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah, dengan jumlah 4 kampung terjejas oleh banjir.

Sampel Bentuk pengambilan dalam penyelidikan ini adalah persampelan berkadar, dengan teknik pensampelan Bola Salji. Data yang diperoleh terus dari informan melalui temu bual.

Menentukan informan dalam kajian ini menggunakan teknik pensampelan bola salji. snowballsampling dipilih untuk memudahkan penyelidik menentukan sampel. Seperti bola salji bergulir yang secara beransur-ansur tumbuh lebih besar.

Dalam menentukan sampel, satu atau dua orang pertama dipilih, tetapi kerana kedua-dua orang ini tidak merasa lengkap mengenai data yang diberikan, para penyelidik mencari orang lain yang dianggap lebih tahu dan dapat melengkapkan data yang diberikan oleh dua orang sebelumnya. Dan seterusnya, sehingga jumlah sampel semakin meningkat.

Sampel kajian ini adalah 364 ketua isi rumah dari keseluruhan populasi 1673 isi rumah di kawasan bencana banjir di Kabupaten Batu Benawa, Kabupaten Hulu Sungai Tengah.

Merujuk kepada jadual Isaac dan Micheal di Sugiyono, kerana di meja Isaac dan Micheal tidak ada 1673 ketua keluarga, jumlah yang hampir dengan 1700 ketua keluarga diambil sehingga 364 ketua keluarga diperoleh dengan tingkat kesalahan 5% atau dengan tingkat kepercayaan 95% dari semua ketua keluarga. di 4 kampung di Daerah Batu Benawa.